POHOTOVOSTNÝ ZÁCHRANNÝ TÍM

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Pohotovostný záchranný tím je združenie občanov, ktorí dobrovoľne, bezplatne a z vlastného presvedčenia napomáhajú štátnym zložkám integrovaného záchranného systému ( IZS ), ako ich pomocná a podporná sila v teréne. Ďalej ako pomocná a podporná sila pri ochrane života, zdravia a majetku v prípade živelných pohrôm, havárií a nečakaných udalostí v spolupráci so štátnymi a samosprávnymi orgánmi, organizáciami a inštitúciami. 

Aktívne sa podieľame na duševnom a telesnom rozvoji jednotlivca, skupiny, detí a mládeže prostredníctvom fyzických tréningov a tím napĺňame predpoklady pre zdravý rozvoj človeka v spoločnosti, čím vytvárame podmienky na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov v oblasti telesnej výchovy a športu, ktoré prispievajú k získavaniu a rozvoju pohybových i telesných zručností a schopností.

V prípade záujmu stať sa jeho súčasťou stiahnite si prihlášku, vyplňte ju a doručte nám ju osobne alebo poštou.

SSK-PZT-transp

KONTAKT

Športovo strelecký klub PZT
Kopčanská 73/69
908 51 Holíč
IČO: 54502055 

info@pztzahorie.sk
+421 949 740 568